Bli kund 2017-04-13T09:39:57+00:00

Teckning

Fondteckningar mottas av fondbolaget varje bankdag. Fondandelar tecknas genom att betala in teckningsbeloppet till fondens konto samt inlämna en ifylld och undertecknad teckningsblankett till bolaget. Kundens namn, personnummer eller FO-nummer bör uppges i referensfältet vid inbetalningen.

Teckningsdagen är den bankdag då teckningsbeloppet finns senast kl. 12.00 (finsk tid) tillgängligt hos fondbolaget. Teckningen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på teckningsdagen.

Fondens minimiteckning är 5000 euro. Som bekräftelse på teckningen skickar vi en teckningsnota.

Teckningskonto:

Dividend House Nordic Small Cap
IBAN: FI12 8129 9710 0140 36, BIC: DABAFIHH

Dividend House European Small Cap
IBAN: FI70 8129 9710 0139 62 , BIC: DABAFIHH

Dividend House Global Aristocrats
IBAN: FI98 8129 9710 0142 34, BIC: DABAFIHH

Fondandelar och utdelning av avkastning

Fonden har såväl avkastningsandelar (A) som tillväxtandelar (B). För avkastningsandelar utbetalas årligen en avkastning som fastställs av fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Tillväxtandelens avkastning realiseras i sin helhet i samband med inlösen.

Ny kund

I samband med den första teckningen bör fondbolaget identifiera sin kund. För identifiering ombeds kund inlämna en ifylld och undertecknad blankett för kunduppgifter (privatpersoner eller företag och organisationer). Privatpersoner bör bifoga en kopia av pass eller ID-handling. Företag och organisationer bör bifoga ett handelsregisterutdrag samt en bestyrkt kopia av kontaktpersonens ID-handlingar.

Inlösen

Inlösen av fondandelar skall meddelas fondbolaget skriftligen genom en inlösenblankett eller ett fritt formulerad skriftlig anmälan per fax eller per post. I anmälan skall uppges fondens namn, antal inlösta andelar eller belopp, personuppgifter samt kundens underskrift. Ifall ett skriftligt andelsbevis har utfärdats, verkställs inlösen först då andelsbeviset har överlåtits till fondbolaget.

Inlösen sker enligt det fondandelsvärde som fastställs på inlösendagen, förutsatt att uppdraget har mottagits av fondbolaget före kl. 12.00 (finsk tid). Inlösenuppdrag som mottagits efter kl. 12.00 (finsk tid) verkställs enligt följande bankdags fondandelsvärde.

Det inlösta beloppet betalas till kundens konto tidigast följande bankdag efter inlösendagen, förutsatt att fondbolaget inte behöver realisera fondens tillgångar för inlösen.

Nota på inlösen skickas till kund.

Inlösenblankett

Provisioner

Fondbolaget debiterar tecknings- och inlösenavgifter samt ett förvaltningsarvode.

Teckningsprovision max 2 %

Inlösenprovision 1 %

Förvaltningsarvode Nordic Small Cap 1,7 %

Förvaltningsarvode Global Aristocrats 1,8 %

Förvaltningsarvode European Small Cap 1,9 %

Förvaltningsarvodet avdras dagligen vid beräkningen av fondandelsvärdet, och debiteras sålunda inte kunden separat. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet.