The Old School Investor

small_company_seal_1Monimutkaisten rahoitustuotteiden maailmassa haluamme tarjota toimivan, ymmärrettävän ja perinteisen vaihtoehdon; olemme klassinen osinkosijoittaja – the Old School Investor.

Dividend House Oy on vuonna 2009 perustettu suomalainen rahastoyhtiö. Olemme pankeista ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, itsenäinen toimija.

Ajatus yhtiön perustamisesta lähti havainnosta, että markkinoilta puuttuu fokusoitunut osinkosijoittaja. Filosofia on perinteinen, toimivaksi todettu ja asiakkaiden arvostama, niin yksityis- kuin instituutiopuolellakin. Kokemuksemme innoittamina halusimme tarttua tilaisuuteen ja tarjota asiakkaillemme tämän klassisen vaihtoehdon.

Toinen havainto liittyy salkunhoidon asemaan yrityksessä. Halusimme rakentaa yhtiön, jossa salkunhoito pystyy keskittymään täysipainoisesti omaan osaamisalueeseensa – osinkosijoittamiseen. Siksi meillä tuotteistus ei ohjaa salkunhoidon suuntaa. Me pitäydymme osinkosijoittamisessa ja siinä tavoittelemme parhaita tuloksia intohimoisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen elinehto ja toiminnan onnistumisen mittari. Asiakkaillemme haluamme olla markkinoiden paras osinkosijoittamisen palvelutalo. Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti, asiakaslähtöisesti ja ammattitaitoisesti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys – asiakkaan tarpeet ja asiakkaan pitkän tähtäimen etu ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Dynaamisuus – sijoitusfilosofiamme on klassinen ja pitkäjänteinen, mutta henkilöstöä kannustamme aktiiviseen ja uutta luovaan otteeseen – olemme osinkosijoittamisen edelläkävijä.

Eettisyys – toimimme rehellisesti, suoraselkäisesti ja avoimesti.

Missio

Luomme asiakkaillemme vaurautta pitkäjänteisellä osinkosijoittamisella. Tarjoamme palvelumme selkeästi, läpinäkyvästi ja luotettavasti.

Visio

Visionamme on kasvaa osinkosijoitukseen keskittyvänä rahastoyhtiönä kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi tekijäksi.

Palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemista koskevat periaatteet

Dividend House Oy noudattaa palkka- ja palkkiopolitiikassaan sijoitusrahastolain 4b -luvun ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita sekä Finanssivalvonnan voimassa olevia tulkintoja ja määräyksiä.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymät sisäiset ohjeet koskien palkitsemisjärjestelmiä, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista ja palkkausta. Työntekijöiden palkitseminen ja palkkaus tukee yhtiön strategiaa ja pitkän aikavälin etua sekä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa. Työntekijöiden palkitseminen ei saa kannustaa sellaiseen riskinottoon, joka on ristiriidassa hallinnoitavien rahastojen sääntöjen kanssa.

Palkitsemisjärjestelmää valvoo ja arvioi toimitusjohtaja sekä hallitus. Toimitusjohtaja arvioi vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä, että työntekijän palkkaus on linjassa hänen vastuisiin ja työn vaativuuteen sekä hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan palkan.

Palkitsemisperiaatteet koskevat koko Dividend House Oy:n henkilökuntaa tasapuolisesti. Dividend House Oy:n työntekijöillä ei ole muuttuvaa palkanosaa, vaan koko palkkaus muodostuu kiinteästä kuukausi- tai tuntipalkasta.